Algemene voorwaarden

Boomkwekerij Guido Gijs en Zoon Bv met zetel te 2470 RETIE, Turnhoutsebaan 100 en ondernemingsnummer 0740.490.278.

 1. Toepassingsgebied
  Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten of andere geschriften waarbij Boomkwekerij Guido Gijs en Zoon Bv (hierna Boomkwekerij) partij is.
 2. Tegenstelbaarheid algemene voorwaarden
  Het aanvaarden van offertes, orderbevestigingen en/of leveringsnota’s van Boomkwekerij omvat de goedkeuring en aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Enkel schriftelijke en met wederzijds akkoord bedongen afwijkingen zijn geldig.
 3. Geldigheid offertes
  Behoudens andersluidende vermelding zijn offertes slechts geldig voor een periode van 30 dagen vanaf datum van de offerte en dit zolang de voorraad strekt. De inhoud slechts geldig voor de specifieke offerte en niet voor gelijkaardige bestellingen. Zij is opgesteld onder voorbehoud van tik- en rekenfouten.
  Eventuele wijzigingen of aanpassingen na aanvaarding van de offerte zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen en kunnen het voorwerp uitmaken van een prijsstijging en een aanpassing van de leveringstermijn.
 4. Annulering van bestelling
  Annuleren van de bestelling door de klant is enkel mogelijk na schriftelijk akkoord en binnen de 24 uur, ingeval waarvan Boomkwekerij zich het recht voorbehoud om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 30 % van de prijs (excl. BTW) van de geannuleerde bestelling.
  Bestellingen van planten met naakte wortel kunnen niet geannuleerd worden.
 5. Betaling facturen
  Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Boomkwekerij te 2470 Retie, behoudens andersluidend akkoord.
  Na het verstrijken van de termijn van acht dagen na factuurdatum worden de niet-betwiste facturen, ten aanzien van ondernemingen, behoudens tegenbewijs, als aanvaard beschouwd.
  De facturen vervallen na 30 dagen.
  Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventionele nalatigheidsinterest van 1 % per maand alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 euro per factuur.
 6. Overgang eigendom
  De geleverde goederen blijven eigendom van Boomkwekerij tot volledige betaling van de prijs met inbegrip van eventuele aanhorigheden zoals interesten, schadebeding en eventuele aanvullende kosten.
 7. Levering
  Boomkwekerij levert in principe tot borduur straatkant.
  Op verzoek van de klant kan er tevens gelost worden op een oprit of dergelijke. Boomkwekerij is in dit geval niet verantwoordelijk voor eventuele schade door verzakkingen en evenmin gehouden tot de kosten voor eventuele depannage door vastrijden van een vrachtwagen of bestelwagen.
  Er kunnen tevens los- en wachturen aan 45,00 euro per uur in rekening gebracht worden.
  Geleverde goederen worden niet teruggenomen.
 8. Assortimentslijst
  Wij werken met een lijst waarin het door ons aangeboden assortiment staat opgenomen, zolang de voorraad strekt. Van belang is dat deze assortimentslijst aldus géén weerslag is van de actuele voorraad, gelet op de snel wijzigende beschikbaarheid binnen de sector.
  Eventuele tussentijdse prijswijzigingen van de assortimentslijst worden – onder voorbehoud van tik- en rekenfouten – steeds meegedeeld aan de klant.
 9. Aansprakelijkheid
  Hergroei wordt niet gegarandeerd.
  Eventuele schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het factuurbedrag van het betreffende artikel.
  Boomkwekerij is bovendien niet verantwoordelijk voor:
  • Gebeurlijke ongevallen
  • Eventuele schade bij laden met heftruck etc.
  • Overladen en niet reglementair geladen voertuigen
  • Eventuele schade door omvallende planten of materialen
 10. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
  Elk geschil valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout. Uitsluitende het Belgische recht is van toepassing.